– Dersom me får nyss om at nokon skal flytta heim, tar me kontakt. Tilsette må også vera på utkikk, seier Bjarte Leirvik, dagleg leiar i Norgeshus KV Bygg Suldal AS. Rekruttering til lokalt næringsliv engasjerer kommunikasjonsrådgjevar i Omega 365 Design, Judith Sørhus Litlehamar, Maren Landsnes på sal og marknadsføring i Norgeshus KV Bygg Suldal AS, og kommunikasjonsrådgjevar i Omega 365 Design, Hanna Maria van Zijp.

– Omdømmebygging er viktig for rekruttering

Nye tider gjer at lokalt næringsliv må spe på tradisjonelle rekrutteringsmetodar. Utfordringane med å skaffa kompetanse er eit samfunnsproblem som kan løysast med blant anna god kommunikasjon, meiner kommunikasjonsrådgjevarane ved Sandskontoret til Omega 365 Design, Judith Sørhus Litlehamar og Hanna Maria van Zijp.

23. februar 2023

– Sysselsetjing er samfunnsutvikling

Duoen møter ofte kundar som slit med å få folk til attraktive stillingar. Derfor arrangerte dei frukostmøtet «Skal du rekruttera i 2023?» denne veka. Fleire lét seg freista av kaffi, kvess og kommunikasjonstips på kafeen Brunsj 2.0 i Gata på Sand.

– Me ville inspirera lokalt næringsliv til å finna nye vegar for rekruttering. Samfunnsutvikling og sysselsetjing er to sider av same sak. Det er eit kollektivt ansvar me gjerne tar del i, seier van Zijp.

– Næringslivet rundt oss er alt frå små til store bedrifter som er drivne av dyktige nøkkelpersonar. Å forma neste generasjon er krevjande i små bedrifter. Derfor er kontinuerleg omdømmebygging avgjerande når aktørane treng nye krefter. Då trengst kompetanse innan kommunikasjon, seier Litlehamar. 

Dobbel utfordring

Næringslivet her i Ryfylke heiar kvarandre fram, ifølgje kommunikasjonsrådgjevarane.

– Dei ser at om éin lukkast, så vinn alle på det. Det er eit glitrande utgangspunkt for å synleggjera den mangfaldige arbeidsmarknaden som finst her, seier van Zijp.

Det er byggjefirmaet Norgeshus KV Bygg Suldal eit godt eksempel på. Dei har funne alternative måtar å rekruttera på. Som mange andre i regionen, har dei ei dobbel utfordring. Ikkje berre slit heile bransjen med rekruttering, der 7 av 10 aktørar i byggjenæringa i Noreg manglar nå kompetanse. KV Bygg har hovudkontor på Sand og nedslagsfelt i Indre Ryfylke, eit stykke frå nærmaste byar Haugesund og Stavanger.

Jobbar langsiktig med rekruttering

Fram mot sommaren manglar byggjefirmaet to årsverk, men konkurransen er hard. I tillegg til konkurransedyktige gode, jobbar dei målretta med eit arbeidsmiljø i særklasse og den gode kvardagen, fortel dagleg leiar i KV Bygg, Bjarte Leirvik.

– Det står i visjonen vår at me skal vera best på folk, inkludert våre eigne, seier Leirvik.

Tradisjonelle kanalar blir supplert med alternative måtar å rekruttera på. KV Bygg har langsiktige mål som ikkje nødvendigvis gir kortsiktige resultat som kan løysa floka fram til sommaren.

– Det kokar ned til kor populært det er å bu her, om heile samfunnet her, legg han til.

– Alltid plass til dei rette folka

– Hovudinnsatsen vår går ut på å henta inn kompetansen tidleg. Me får mest påfyll på kompetanse frå lærlingar me tar inn, seier Leirvik.

«Tidleg» er allereie i barnehagen, der KV Bygg deler ut capsar, t-skjorter og arbeidsklede til barn.

Firmaet går aldri direkte til konkurrentar sine medarbeidarar. Det tapar alle på, ifølgje Maren Landsnes, som har ansvar for sal og marknadsføring i KV Bygg. I staden bruker KV Bygg nettverk og jungeltelegraf ved behov for erfarne tømrarar. Om dei har ledig stilling, er ikkje så viktig.

– Me plar seia at me alltid har plass til dei rette folka, seier Landsnes.